Regulamin zajęć edukacyjnych

obowiązuje od 31/08/2022

1. Informacje ogólne

1.1. Szkoła Nauk Ścisłych im. Włodzimierza Kołosa jest prowadzona przez SNS Paweł Ćwierzyński, Artur Gawiński spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie, 02-508, ul. Puławska 39 lok.30, NIP 5213981817, REGON 522902833, strona internetowa: www.sns.szkola.pl, telefon: (22) 20 36 100, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. („Szkoła”).
1.2. Szkoła jest firmą edukacyjną organizującą odpłatne zajęcia z dziedziny nauk ścisłych takich jak matematyka, fizyka, chemia, astronomia, elektronika dla dzieci uczących się w II etapie edukacyjnym, to jest w klasach V-VIII szkoły podstawowej („Zajęcia”).
1.3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki organizacji i przeprowadzania Zajęć.
1.4. Warunkiem zapisania dziecka („Uczeń”) na Zajęcia jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych („Umowa Edukacyjna”) w formie elektronicznej przez opiekuna prawnego („Opiekun”) Ucznia poprzez: wypełnienie na stronie internetowej Szkoły formularza zapisu („Zgłoszenie”), akceptację Regulaminu, wniesienie opłaty rezerwacyjnej („Opłata rezerwacyjna”).
1.5. Warunkiem uczestnictwa Ucznia w Zajęciach jest terminowe wniesienie opłaty za Zajęcia („Opłata za Zajęcia”) – jednorazowo lub w ratach.

2. Założenia programowe

2.1. Zajęcia prowadzone są według autorskich programów i metodologii Szkoły. Programy i metodologia Szkoły opierają się na poniższych założeniach.
2.2. Uczymy jak działa świat: Głównym założeniem programowym Szkoły jest nauczenie Uczniów podstaw nauk ścisłych, opisujących w sposób ścisły i naukowy funkcjonowanie świata, według obecnego powszechnie uznawanego stanu wiedzy naukowej (konsensus naukowy).
2.3. Prawdziwa nauka: Zajęcia prowadzone są w sposób dostosowany do wieku Uczniów. Stąd też na Zajęciach występują na przykład elementy zabawy czy efektowne doświadczenia. Są to jednak tylko środki do tego, aby zapoznać Uczniów z podstawami prawdziwej nauki, której to poznawanie jest celem Zajęć.
2.4. Zaawansowane doświadczenia: Na Zajęciach z eksperymentami rozwijamy wiedzę zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, poprzez przeprowadzanie doświadczeń naukowych. Metoda doświadczalna stanowi istotny i nieodzowny element Zajęć. Wykonujemy doświadczenia, wykorzystujące zarówno zaawansowane pomoce naukowe i prawdziwy sprzęt laboratoryjny, jak również substancje i odczynniki chemiczne spotykane przede wszystkim w laboratoriach. Nie jesteśmy zwolennikami popularnego obecnie podejścia, że do doświadczeń wystarczą jedynie używane na co dzień sprzęty i artykuły gospodarstwa domowego.
2.5. Konkretna wiedza: Opierając się na własnej praktyce, jesteśmy przekonani, że nawet młodsze dzieci są w stanie zrozumieć zaawansowane pojęcia naukowe, pojawiające się w podstawowej edukacji szkolnej znacznie później, albo wcale. Dlatego właśnie, mimo że na Zajęciach uczymy konkretnej, zaawansowanej wiedzy, nie wymagamy wstępnego poziomu takiej wiedzy. Natomiast już podczas Zajęć wymagamy od Uczniów aktywnego uczestniczenia w Zajęciach i rzetelnej pracy w celu przyswojenia przekazywanego materiału.
2.6. Samodzielne eksperymenty: Naszym celem jest wyrobienie w Uczniach zdolności poznawczej i podstaw wnioskowania potrzebnych w rozumieniu nauk ścisłych. Dlatego właśnie nasi Uczniowie wykonują w wielu przypadkach samodzielne eksperymenty (pod nadzorem nauczyciela prowadzącego Zajęcia), a nie są biernymi widzami przeprowadzanych doświadczeń.

3. Organizacja Zajęć

3.1. Zajęcia są organizowane zgodnie z aktualnym kalendarzem roku szkolnego dla województwa mazowieckiego.
3.2. Opis Zajęć, forma prowadzenia, ramy czasowe, ilość zajęć oraz miejsca ich prowadzenia, są umieszczane na stronie internetowej Szkoły („Informacja o Zajęciach”).
3.3. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli mających odpowiednią wiedzę, adekwatną do zakresu tematycznego zajęć („Nauczyciele”).
3.4. Zajęcia odbywają się w grupach o liczbie Uczniów dla danych Zajęć określonej w Informacji o Zajęciach („Grupy”).
3.5. Grupy są tworzone dla Uczniów z przedziałów wiekowych podanych w Informacji o Zajęciach.
3.6. Program Zajęć przewiduje stopniowe nabywanie przez Uczniów wiedzy i umiejętności. W danej Grupie kolejne Zajęcia mogą wykorzystywać wiedzę poznaną na poprzednich Zajęciach. Z tego powodu Szkoła zaleca systematyczne uczestniczenie w Zajęciach.
3.7. Daną Grupę prowadzi jeden Nauczyciel przez cały semestr. Szkoła jednakże może zmienić Nauczyciela z ważnych powodów organizacyjnych.
3.8. Szkoła zobowiązana jest zapewnić zastępstwo, jeżeli z przyczyn losowych Nauczyciel nie może prowadzić zajęć. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa (na przykład z powodu wystąpienia przyczyny losowej w zbyt krótkim czasie przed Zajęciami), Szkoła zobowiązuje się zorganizować Zajęcia w innym, zaproponowanym terminie.
3.9. W przypadku Zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej Szkoła zapewnia odpowiednio wyposażoną salę oraz niezbędne w czasie Zajęć przyrządy i materiały.
3.10. Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej odbywają się w sali wskazanej Opiekunowi przez Szkołę. Opiekun zapewnia dotarcie Ucznia na salę.
3.11. Opiekun zobowiązuje się odbierać Ucznia punktualnie po Zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej.
3.12. Opiekun może pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do odbioru Ucznia po Zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej, lub wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót Ucznia z Zajęć.
3.13. W przypadku Zajęć prowadzonych w formie on-line, Szkoła zapewnia dostęp do platformy komunikacyjnej umożliwiającej interaktywne uczestniczenie w Zajęciach. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia Uczniowi na czas Zajęć komputera z aktualną wersją przeglądarki internetowej, łącza internetowego oraz miejsca pracy dla Ucznia.

4. Zapisy, płatności, zawarcie i rozwiązanie Umowy Edukacyjnej

4.1. Opiekun zgłasza Ucznia na Zajęcia poprzez wypełnienie on-line Zgłoszenia oraz uiszczenie Opłaty rezerwacyjnej.
4.2. O zapisaniu Uczniów decyduje kolejność Zgłoszeń. W przypadku, gdy Opiekun zgłosi Ucznia, a liczba Uczniów w Grupie osiągnęła już maksymalną liczbę, Uczeń jest wpisywany na listę rezerwową, a Szkoła informuje o tym Opiekuna mailowo lub telefonicznie.
4.3. Do pierwszych Zajęć Szkoła może dopuścić Uczniów z listy rezerwowej. Jeżeli po pierwszych Zajęciach okaże się, że brak jest miejsca dla Ucznia, Szkoła informuje o tym Opiekuna przed drugimi Zajęciami i zwraca w całości Opłatę rezerwacyjną a Umowa edukacyjna ulega rozwiązaniu.
4.4. Jeżeli po pierwszych Zajęciach okaże się, że w Grupie jest zbyt mało Uczniów, Szkoła może rozwiązać Grupę. W takim przypadku Szkoła informuje o tym Opiekuna przed drugimi Zajęciami i zwraca w całości Opłatę rezerwacyjną a Umowa edukacyjna ulega rozwiązaniu.
4.5. Opiekun wpłaca Opłatę za Zajęcia (jednorazowo lub pierwszą ratę) po pierwszych Zajęciach a przed drugimi Zajęciami. Od Opłaty za Zajęcia (jednorazowej lub od pierwszej raty) odliczana jest kwota równa wpłaconej Opłacie rezerwacyjnej.
4.6. Wysokość Opłaty za Zajęcia, Opłaty rezerwacyjnej, ewentualne dodatkowe płatności (na przykład: za ubranie ochronne, zestaw wysyłkowy do zajęć on-line) oraz terminy i ewentualne zasady płatności w ratach podawane są na stronie internetowej Szkoły.
4.7. Opłaty można wpłacić przelewem na konto bankowe Szkoły (numer konta: 97 1160 2202 0000 0005 3887 2955, prowadzone przez Bank Millennium S.A.). Datą zapłaty jest data uznania przez bank wpłaconą kwotą rachunku bankowego Szkoły. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Ucznia oraz rodzaj Zajęć.
4.8. Ponieważ Umowa Edukacyjna jest zawierana w formie elektronicznej, poza lokalem przedsiębiorstwa Szkoły, Opiekun może odstąpić od Umowy Edukacyjnej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Edukacyjnej.
4.9. Opiekun może odstąpić od Umowy Edukacyjnej w ciągu trzech dni po pierwszych Zajęciach. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Edukacyjnej. W takim przypadku Szkoła zwraca w całości wpłaconą przez Opiekuna Opłatę za Zajęcia, natomiast Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
4.10. W przypadkach losowych uniemożliwiających udział w Zajęciach Opiekun może się ubiegać o zwrot kwoty za niewykorzystane Zajęcia, po przedłożeniu podania w formie pisemnej.
4.11. W szczególnych przypadkach losowych, Szkoła może rozwiązać Grupę, powiadamiając o tym fakcie Opiekunów. W takim przypadku Szkoła może zaproponować przeniesienie Ucznia do innej Grupy. W przypadku niemożliwości zaproponowania przeniesienia Ucznia do innej Grupy lub w przypadku braku zgody Opiekuna na takie przeniesienie, Umowa Edukacyjna ulega rozwiązaniu a Szkoła zwraca proporcjonalną część wpłaconej Opłaty za Zajęcia niewykorzystane z powodu takiego rozwiązania. 
4.12. Opiekun może otrzymać od Opłaty za Zajęcia rabaty za kontynuację Zajęć / zgłoszenie więcej niż jednego dziecka / płatność w mniejszej ilości rat lub jednorazową / inne, pod warunkiem opłacenia Opłaty za Zajęcia / rat Opłaty za Zajęcia terminowo. Rabaty te nie obowiązują w przypadku zwrotu Opiekunowi części Opłaty za Zajęcia dokonywanej na wniosek Opiekuna. Rodzaj rabatów i ich wysokość podawane są na stronie internetowej Szkoły.

5. Szczególne zasady bezpieczeństwa na Zajęciach [dotyczy Zajęć z eksperymentami]

5.1. Opiekun zobowiązany jest zapewnić Uczniowi odpowiednie ubranie ochronne, to jest bawełniany fartuch i okulary ochronne („Ubranie Ochronne”). Opiekun może zapewnić Ubranie Ochronne we własnym zakresie lub też zakupić komplet lub elementy składowe Ubrania Ochronnego od Szkoły.
5.2. Uczeń jest zobowiązany posiadać na wskazanych Zajęciach Ubranie Ochronne. W przypadku jego braku Nauczyciel ma prawo nie dopuścić Ucznia do wykonywania i bezpośredniego obserwowania eksperymentów.
5.3. Eksperymenty wykonywane na Zajęciach mogą wykorzystywać substancje / przyrządy, które mimo stosowania Ubrania Ochronnego mogą spowodować uszkodzenie ubrania Ucznia (na przykład poplamienie bądź odbarwienie tkaniny). Uczeń nie powinien na Zajęciach nosić drogich, markowych ubrań. Opiekun powinien zapewnić Uczniowi takie ubranie (na przykład tanie, używane), którego uszkodzenie nie spowodowuje istotnej straty materialnej.
5.4. Eksperymenty wykonywane na Zajęciach mogą wykorzystywać substancje (na przykład kwasy i zasady) i przyrządy (na przykład szkło laboratoryjne, palnik gazowy, laser, urządzenia elektryczne) potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Nauczyciele prowadzący eksperymenty mają odpowiednie doświadczenie w obchodzeniu się z takimi przyrządami i substancjami. Nauczyciele dbają również o to, aby Uczniowie nie używali tych przyrządów i substancji ponad to, co jest niezbędne do danego eksperymentu (na przykład odpowiednio porcjując substancje). Nauczyciele informują i szkolą Uczniów w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się tymi przyrządami i substancjami oraz nadzorują ich wykorzystanie przez Uczniów. Dlatego właśnie bardzo istotną kwestią jest przestrzeganie przez Uczniów tych zasad. Jeżeli Uczeń nie stosuje się do tych zasad i pomimo upomnienia przez Nauczyciela nie stosuje się do jego poleceń, Nauczyciel ma prawo dla zachowania bezpieczeństwa odsunąć Ucznia od wykonywania i bezpośredniej obserwacji eksperymentów na danych Zajęciach.
5.5. Nauczyciel informuje Opiekuna o niewłaściwym ze względów bezpieczeństwa zachowaniu Ucznia. Jeżeli niewłaściwe zachowanie Ucznia powtarza się na kolejnych Zajęciach, a Opiekun nie współpracuje ze Szkołą w celu zaradzenia tej sytuacji, Szkoła po poinformowaniu Opiekuna może odmówić Uczniowi uczestnictwa w dalszych Zajęciach.

6. Pozostałe obowiązki Szkoły, Opiekunów i Uczniów

6.1. Szkoła współpracuje z Opiekunami w realizacji przez Uczniów celów programowych. Szkoła zapewnia Opiekunom bezpośredni kontakt z Nauczycielem, w sposób i w terminach wskazanych dla danych Zajęć.
6.2. Opiekun powinien współpracować ze Szkołą, aby umożliwić Uczniowi osiągniecie celów programowych. W szczególności Szkoła i Opiekun będą współpracować w celu rozwiązywania potencjalnych przeszkód w realizacji tych celów (na przykład problemów z zachowaniem Ucznia, przestrzeganiem przez Ucznia zasad bezpieczeństwa, problemów współpracy Ucznia z innymi Uczniami w Grupie, pojawiającymi się zaległościami Ucznia na przykład z powodów jego nieobecności na Zajęciach, i tym podobnych). 
6.3. Opiekunowie oraz Uczniowie powinni zapoznać się z zasadami obowiązującymi na danych Zajęciach, w szczególności dotyczącymi zasad bezpieczeństwa („Dodatkowe Zasady”) i przestrzegać ich. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania Opiekunów i Uczniów o Dodatkowych Zasadach.
6.4. Nauczyciel pomaga Uczniom wykonywać prawidłowe notatki, może również w tym celu rozdać Uczniom dodatkowe materiały. Opiekun może na podstawie notatek Ucznia zapoznać się z przerabianym na Zajęciach materiałem.
6.5. Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania na Zajęciach, aktywnego uczestniczenia w nich, współpracy z innymi Uczniami przy wykonywaniu eksperymentów, przestrzegania Regulaminu i Dodatkowych Zasad oraz słuchania poleceń Nauczyciela. W przypadku zachowania Ucznia utrudniającego prowadzenie Zajęć Nauczyciel ma prawo do odsunięcia go od aktywnego uczestniczenia w Zajęciach
6.6. Nauczyciel informuje Opiekuna o zachowaniu Ucznia utrudniającym prowadzenie Zajęć. Jeżeli takie zachowanie Ucznia powtarza się na kolejnych Zajęciach, a Opiekun nie współpracuje ze Szkołą w celu zaradzenia tej sytuacji, Szkoła po poinformowaniu Opiekuna może odmówić Uczniowi uczestnictwa w dalszych Zajęciach

7. Inne

7.1. Administratorem danych osobowych Opiekuna i Ucznia jest Szkoła. Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzanych danych oraz uprawnieniach Opiekuna, w związku z przepisami o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, podane są w informacji RODO zawartej na stronie internetowej Szkoły („Informacja RODO”).
7.2. Zmiany w Regulaminie są ogłaszane na stronie internetowej Szkoły, przy czym danego Ucznia, jego Opiekuna oraz Szkołę obowiązuje w trakcie trwania Umowy Edukacyjnej treść Regulaminu z momentu podpisywania Umowy Edukacyjnej. 
7.3. Reklamacje można zgłaszać e-mailem lub pisemnie na adresy Szkoły podane w punkcie 1.1 Regulaminu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Szkoła poinformuje Opiekuna w ciągu 14 dni e-mailem, lub w przypadku nie podania przez Opiekuna adresu e-mail, pisemnie listem poleconym. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Opiekuna do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.
7.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postawienia Umowy Edukacyjnej. W przypadku kolizji postanowień Umowy Edukacyjnej i postanowień Regulaminu, postanowienia Umowy Edukacyjnej mają pierwszeństwo.
7.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, Informacją RODO, Umową Edukacyjną zastosowanie mają ogólne przepisy
prawa polskiego.


pdfREGULAMIN W WERSJI PDF DO POBRANIA
pdfFormularz odstapienia od umowy