Regulamin zajęć edukacyjnych

obowiązuje od 01/02/2019

1. Informacje ogólne

1.1. Szkoła Nauk Ścisłych im. Włodzimierza Kołosa jest prowadzona przez SNS Łukasz Aranowski, Anna Ćwierzyńska, Paweł Ćwierzyński, Artur Gawiński spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie, 02-508, ul. Puławska 39 lok.30, NIP 5213848923, REGON 381941368, strona internetowa: www.sns.szkola.pl, telefon: (22) 20 36 100, e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. („Szkoła”).
1.2. Szkoła jest firmą edukacyjną organizującą odpłatne zajęcia z dziedziny nauk ścisłych takich jak matematyka, fizyka, chemia, astronomia, elektronika dla dzieci uczących się w II etapie edukacyjnym, to jest w klasach IV-VIII szkoły podstawowej („Zajęcia”).
1.3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki organizacji i przeprowadzania Zajęć.
1.4. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest akceptacja Regulaminu przez opiekuna prawnego („Opiekun”) dziecka („Uczeń”) uczestniczącego w Zajęciach, wniesienie opłaty („Opłata”) za Zajęcia oraz podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych („Umowa Edukacyjna”).

2. Założenia programowe

2.1. Zajęcia prowadzone są według autorskich programów i metodologii Szkoły. Programy i metodologia Szkoły opierają się na poniższych założeniach.
2.2. Uczymy jak działa świat: Głównym założeniem programowym Szkoły jest nauczenie Uczniów podstaw nauk ścisłych, opisujących w sposób ścisły i naukowy funkcjonowanie świata, według obecnego powszechnie uznawanego stanu wiedzy naukowej (konsensus naukowy).
2.3. Prawdziwa nauka: Zajęcia prowadzone są w sposób dostosowany do wieku Uczniów. Stąd też na Zajęciach występują na przykład elementy zabawy czy efektowne doświadczenia. Są to jednak tylko środki do tego, aby zapoznać Uczniów z podstawami prawdziwej nauki, której to poznawanie jest celem Zajęć.
2.4. Zaawansowane doświadczenia: Na Zajęciach rozwijamy wiedzę zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, poprzez przeprowadzanie doświadczeń naukowych. Metoda doświadczalna stanowi istotny i nieodzowny element Zajęć. Wykonujemy doświadczenia, wykorzystujące zarówno zaawansowane pomoce naukowe i prawdziwy sprzęt laboratoryjny, jak również substancje i odczynniki chemiczne spotykane przede wszystkim w laboratoriach. Nie jesteśmy zwolennikami popularnego obecnie podejścia, że do doświadczeń wystarczą jedynie używane na co dzień sprzęty i artykuły gospodarstwa domowego.
2.5. Konkretna wiedza: Opierając się na własnej praktyce, jesteśmy przekonani, że nawet młodsze dzieci są w stanie zrozumieć zaawansowane pojęcia naukowe, pojawiające się w podstawowej edukacji szkolnej znacznie później, albo wcale. Dlatego właśnie, mimo że na Zajęciach uczymy konkretnej, zaawansowanej wiedzy, nie wymagamy wstępnego poziomu takiej wiedzy. Natomiast już podczas Zajęć wymagamy od Uczniów aktywnego uczestniczenia w Zajęciach i rzetelnej pracy w celu przyswojenia przekazywanego materiału.
2.6. Samodzielne eksperymenty: Naszym celem jest wyrobienie w Uczniach zdolności poznawczej i podstaw wnioskowania potrzebnych w rozumieniu nauk ścisłych. Dlatego właśnie nasi Uczniowie wykonują w wielu przypadkach samodzielne eksperymenty (pod nadzorem nauczyciela prowadzącego Zajęcia), a nie są biernymi widzami przeprowadzanych doświadczeń.

3. Organizacja Zajęć

3.1. Zajęcia są organizowane w trybie semestralnym zgodnym z aktualnym kalendarzem roku szkolnego dla województwa mazowieckiego.
3.2. Opis Zajęć, ramy czasowe oraz miejsca ich prowadzenia, są umieszczane na stronie internetowej Szkoły („Informacja o Zajęciach”).
3.3. Szkoła może prowadzić kontynuację danych Zajęć na kolejnych poziomach. W takim przypadku warunkiem uczestnictwa Ucznia w Zajęciach wyższego poziomu jest uczestnictwo w Zajęciach poprzedniego poziomu. Szkoła może jednak indywidualnie uzgodnić z Opiekunem i Uczniem odstępstwo od tej zasady, mając w szczególności na względzie wiedzę Ucznia.
3.4. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli mających odpowiednią wiedzę, adekwatną do zakresu tematycznego zajęć („Nauczyciele”).
3.5. Zajęcia odbywają się w grupach o liczbie Uczniów dla danych Zajęć określonej w Informacji o Zajęciach („Grupy”).
3.6. Grupy są tworzone dla Uczniów z przedziałów wiekowych podanych w Informacji o Zajęciach.
3.7. W przypadku Grup tworzonych z Uczniów będących na różnym poziomie edukacji szkolnej (uczęszczających do różnych klas), Szkoła zapewnia takie prowadzenie Zajęć, aby wyrównać poziom wiedzy Uczniów z zakresie tego materiału, który jest potrzebny na Zajęciach. Szkoła w tym celu może udostępnić Uczniom dodatkowe materiały do samodzielnego zapoznania się Ucznia z nimi i następnie może przeprowadzić ćwiczenia z Nauczycielem.
3.8. Program Zajęć przewiduje stopniowe nabywanie przez Uczniów wiedzy i umiejętności. W danej Grupie kolejne Zajęcia mogą wymagać wiedzy poznanej na poprzednich Zajęciach. Z tego powodu nie przewiduje się dołączania nowych Uczniów do Grupy w trakcie semestru. Szkoła może jednak indywidualnie uzgodnić z Opiekunem i Uczniem odstępstwo od tej zasady, mając w szczególności na względzie wiedzę Ucznia. W takim przypadku warunki (w tym finansowe) dołączenia Ucznia do Grupy ustalane są indywidualnie.
3.9. Daną Grupę prowadzi jeden Nauczyciel przez cały semestr. Szkoła jednakże może zmienić Nauczyciela z ważnych powodów organizacyjnych.
3.10. Szkoła zobowiązana jest zapewnić zastępstwo, jeżeli z przyczyn losowych Nauczyciel nie może prowadzić zajęć. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa (na przykład z powodu wystąpienia przyczyny losowej w zbyt krótkim czasie przed Zajęciami), Szkoła zobowiązuje się zorganizować Zajęcia w innym, zaproponowanym terminie.
3.11. Jeśli Uczeń nie jest w stanie uczestniczyć w Zajęciach, przysługuje mu raz w semestrze możliwość indywidualnego odrobienia materiału teoretycznego poznawanego na Zajęciach. W tym celu, po uzgodnieniu z Nauczycielem, Uczeń otrzyma materiały do samodzielnego przeanalizowania, a następnie, w uzgodnionym z Nauczycielem terminie i miejscu, może odbyć indywidualne konsultacje (trwające do pół godziny). Zalecane jest, aby takie konsultacje odbyć przed kolejnymi Zajęciami, gdyż wiedza poznawana na poprzednich Zajęciach może być potrzebna na kolejnych Zajęciach. Nauczyciel może zorganizować indywidualne konsultacje wspólnie dla kilku Uczniów.
3.12. Szkoła zapewnia odpowiednio wyposażoną salę oraz niezbędne w czasie Zajęć przyrządy i materiały.
3.13. Zajęcia odbywają się na sali wskazanej Opiekunowi przez Szkołę. Opiekun zapewnia dotarcie Ucznia na salę.
3.14. Opiekun zobowiązuje się odbierać Ucznia punktualnie po Zajęciach.
3.15. Opiekun może pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do odbioru Ucznia po Zajęciach, lub wyrazić pisemną zgodę na samodzielny powrót Ucznia z Zajęć.

4. Zapisy, płatności, zawarcie i rozwiązanie Umowy Edukacyjnej

4.1. Opiekun może zgłosić chęć zapisu Ucznia na Zajęcia telefonicznie, e-mailem lub poprzez wypełnienie on-line internetowego formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”).
4.2. Zgłoszenie nie stanowi gwarancji zapisania Ucznia na Zajęcia. Szkoła poinformuje Opiekuna o dostępności miejsca w wybranych przez Opiekuna Zajęciach („Potwierdzenie Dostępności”).
4.3. Po otrzymaniu Potwierdzenia Dostępności, aby zapisać Ucznia na Zajęcia, Opiekun powinien w ciągu tygodnia (i nie później niż przed pierwszymi Zajęciami) wpłacić Opłatę, lub ewentualnie przewidzianą dla danych Zajęć pierwszą ratę Opłaty, oraz podpisać Umowę Edukacyjną.
4.4. Wysokość Opłaty za dane Zajęcia oraz terminy i ewentualne zasady płatności w ratach podawane są na stronie internetowej Szkoły. W uzasadnionych przypadkach Szkoła może uzgodnić z Opiekunem indywidualną wysokość oraz zasady płatności Opłaty..
4.5. Opłatę można wpłacić przelewem na konto bankowe Szkoły (numer konta: 71 1050 1025 1000 0092 6242 1432, prowadzone przez ING Bank Śląski S.A.) lub gotówką przy podpisywaniu Umowy Edukacyjnej (oraz w podanych przez Szkołę terminach i miejscu w przypadku kolejnych płatności ratalnych). W przypadku płatności przelewem, datą zapłaty jest data uznania przez bank wpłaconą kwotą rachunku bankowego Szkoły. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Ucznia.
4.6. Umowa Edukacyjna zawierana jest w formie pisemnej, w lokalu przedsiębiorstwa Szkoły (w siedzibie Szkoły lub w lokalu, w którym prowadzone są Zajęcia), po uprzednim uzgodnieniu terminu.
4.7. Szkoła oraz Opiekun mogą uzgodnić zawarcie Umowy Edukacyjnej poza lokalem przedsiębiorstwa Szkoły. W takim przypadku Opiekun może odstąpić od Umowy Edukacyjnej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Edukacyjnej.
4.8. Opiekun może odstąpić od Umowy Edukacyjnej po pierwszych Zajęciach, do dnia poprzedzającego dzień, w którym mają się odbyć drugie Zajęcia. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Edukacyjnej. W takim przypadku Szkoła zwraca wpłaconą przez Opiekuna kwotę, po potrąceniu kwoty za pierwsze Zajęcia.
4.9. W przypadkach losowych uniemożliwiających udział w Zajęciach Opiekun może się ubiegać o zwrot kwoty za niewykorzystane Zajęcia, po przedłożeniu podania w formie pisemnej.
4.10. W szczególnych przypadkach losowych Szkoła może rozwiązać Grupę, powiadamiając o tym fakcie Opiekunów. W takim przypadku Szkoła może zaproponować przeniesienie Ucznia do innej Grupy. W przypadku niemożliwości zaproponowania przeniesienia Ucznia do innej Grupy lub w przypadku braku zgody Opiekuna na takie przeniesienie, Umowa Edukacyjna ulega rozwiązaniu a Szkoła zwraca proporcjonalną część wpłaconej Opłaty za niewykorzystane z powodu takiego rozwiązania Zajęcia.

5. Szczególne zasady bezpieczeństwa na Zajęciach [dotyczy Zajęć z eksperymentami]

5.1. Opiekun zobowiązany jest zapewnić Uczniowi odpowiednie ubranie ochronne, to jest bawełniany fartuch i okulary ochronne („Ubranie Ochronne”). Opiekun może zapewnić Ubranie Ochronne we własnym zakresie lub też zakupić komplet lub elementy składowe Ubrania Ochronnego od Szkoły.
5.2. Uczeń jest zobowiązany posiadać na wskazanych Zajęciach Ubranie Ochronne. W przypadku jego braku Nauczyciel ma prawo nie dopuścić Ucznia do wykonywania i bezpośredniego obserwowania eksperymentów.
5.3. Eksperymenty wykonywane na Zajęciach mogą wykorzystywać substancje / przyrządy, które mimo stosowania Ubrania Ochronnego mogą spowodować uszkodzenie ubrania Ucznia (na przykład poplamienie bądź odbarwienie tkaniny). Uczeń nie powinien na Zajęciach nosić drogich, markowych ubrań. Opiekun powinien zapewnić Uczniowi takie ubranie (na przykład tanie, używane), którego uszkodzenie nie spowoduje istotnej straty materialnej.
5.4. 1.1.Eksperymenty wykonywane na Zajęciach mogą wykorzystywać substancje (na przykład kwasy i zasady) i przyrządy (na przykład szkło laboratoryjne, palnik gazowy, laser, urządzenia elektryczne) potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Nauczyciele prowadzący eksperymenty mają odpowiednie doświadczenie w obchodzeniu się z takimi przyrządami i substancjami. Nauczyciele dbają również o to, aby Uczniowie nie używali tych przyrządów i substancji ponad to, co jest niezbędne do danego eksperymentu (na przykład odpowiednio porcjując substancje). Nauczyciele informują i szkolą Uczniów w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się tymi przyrządami i substancjami oraz nadzorują ich wykorzystanie przez Uczniów. Dlatego właśnie bardzo istotną kwestią jest przestrzeganie przez Uczniów tych zasad. Jeżeli Uczeń nie stosuje się do tych zasad i pomimo upomnienia przez Nauczyciela nie stosuje się do jego poleceń, Nauczyciel ma prawo dla zachowania bezpieczeństwa odsunąć Ucznia od wykonywania i bezpośredniej obserwacji eksperymentów na danych Zajęciach.
5.5. Nauczyciel informuje Opiekuna o niewłaściwym ze względów bezpieczeństwa zachowaniu Ucznia. Jeżeli niewłaściwe zachowanie Ucznia powtarza się na kolejnych Zajęciach, a Opiekun nie współpracuje ze Szkołą w celu zaradzenia tej sytuacji, Szkoła po poinformowaniu Opiekuna może odmówić Uczniowi uczestnictwa w dalszych Zajęciach.

6. Pozostałe obowiązki Szkoły, Opiekunów i Uczniów

6.1. Szkoła współpracuje z Opiekunami w realizacji przez Uczniów celów programowych. Szkoła zapewnia Opiekunom bezpośredni kontakt z Nauczycielem, w sposób i w terminach wskazanych dla danych Zajęć.
6.2. Opiekun powinien współpracować ze Szkołą, aby umożliwić Uczniowi osiągniecie celów programowych. W szczególności Szkoła i Opiekun będą współpracować w celu rozwiązywania potencjalnych przeszkód w realizacji tych celów (na przykład problemów z zachowaniem Ucznia, przestrzeganiem przez Ucznia zasad bezpieczeństwa, problemów współpracy Ucznia z innymi Uczniami w Grupie, pojawiającymi się zaległościami Ucznia na przykład z powodów jego nieobecności na Zajęciach, i tym podobnych).
6.3. Opiekunowie oraz Uczniowie powinni zapoznać się z zasadami obowiązującymi na danych Zajęciach, w szczególności dotyczącymi zasad bezpieczeństwa („Dodatkowe Zasady”) i przestrzegać ich. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania Opiekunów i Uczniów o Dodatkowych Zasadach.
6.4. Uczniowie zobowiązani są do robienia na Zajęciach notatek. Nauczyciel pomaga Uczniom wykonywać prawidłowe notatki, może również w tym celu rozdać Uczniom dodatkowe materiały. Opiekun może na podstawie notatek Ucznia zapoznać się z przerabianym na Zajęciach materiałem.
6.5. Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania na Zajęciach, aktywnego uczestniczenia w nich, współpracy z innymi Uczniami przy wykonywaniu eksperymentów, przestrzegania Regulaminu i Dodatkowych Zasad oraz słuchania poleceń Nauczyciela. W przypadku zachowania Ucznia utrudniającego prowadzenie Zajęć Nauczyciel ma prawo do odsunięcia go od aktywnego uczestniczenia w Zajęciach
6.6. Nauczyciel informuje Opiekuna o zachowaniu Ucznia utrudniającym prowadzenie Zajęć. Jeżeli takie zachowanie Ucznia powtarza się na kolejnych Zajęciach, a Opiekun nie współpracuje ze Szkołą w celu zaradzenia tej sytuacji, Szkoła po poinformowaniu Opiekuna może odmówić Uczniowi uczestnictwa w dalszych Zajęciach

7. Inne

7.1. Administratorem danych osobowych Opiekuna i Ucznia jest Szkoła. Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzanych danych oraz uprawnieniach Opiekuna, w związku z przepisami o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, podane są w informacji RODO zawartej na stronie internetowej Szkoły („Informacja RODO”).
7.2. Zmiany w Regulaminie są ogłaszane na stronie internetowej Szkoły, przy czym danego Ucznia, jego Opiekuna oraz Szkołę obowiązuje w trakcie trwania Umowy Edukacyjnej treść Regulaminu z momentu podpisywania Umowy Edukacyjnej.
7.3. Reklamacje można zgłaszać e-mailem lub pisemnie na adresy Szkoły podane w punkcie 1.1 Regulaminu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Szkoła poinformuje Opiekuna w ciągu 14 dni e-mailem, lub w przypadku nie podania przez Opiekuna adresu e-mail, pisemnie listem poleconym. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Opiekuna do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.
7.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postawienia Umowy Edukacyjnej. W przypadku kolizji postanowień Umowy Edukacyjnej i postanowień Regulaminu, postanowienia Umowy Edukacyjnej mają pierwszeństwo.
7.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, Informacją RODO, Umową Edukacyjną zastosowanie mają ogólne przepisy prawa polskiego.